Tietosuoja

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Tmi Nea Neva henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 23.05.2018. Viimeisin muutos 25.05.2018.

1. Rekisterinpitäjä

Nea Neva

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Nea Neva

3. Rekisterin nimi

Tmi Nea Nevan asiakastietorekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilön suostumus.
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin sekä markkinointi. Sähköpostiosoitetta käytetään sähköisen kuitin lähettämiseen. 

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat asiakkaan nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta ajanvarauksen yhteydessä.
Tietoja voidaan kerätä myös sähköpostilla tai viestitse.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
Asiakkaisuuden päätyttyä tiedot poistetaan.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakasrekisteriä säilytetään tietokoneella salasanan takana ja niihin ei ole muilta pääsyä.
Asikasrekisterin tiedot ovat luottamuksellisia.
Asiakasrekisteri käydään säännöllisesti läpi ja kahta (2) vuotta vanhemmat lomakkeet hävitetään, mikäli asiakaalla ei siinä ajassa ole uutta käyntiä.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti tai suullisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti tai suullisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Kommentit